Arcesztétika / Lézer / Anti-aging

Általános szerződési feltételek

 

Tartalom

1. Szolgáltató megnevezése

Cégnév:

MARKOSI Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 60/a.

Cégjegyzékszám:

09-09-030945

Adószám:

27032576-2-09

Képviseli:

Dr. Markó Zoltán Lóránt

e-mail:

markosi.kft@gmail.com

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév:

Otártics András ev., ProfiVPS.hu

Székhely:

2030 Érd, Faragó utca 7.

Nyilvántartási szám:

22883087

Adószám:

 60794471-1-34

Képviseli:

Otártics András

e-mail:

support@profivps.hu

2. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön a MARKOSI Egészségügyi Kft (a továbbiakban MARKOSI Egészségügyi Kft) és annak – https://www.drmarko.hu/ címen elérhető - szolgáltatásait igénybevevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a továbbiakban együtt, mint Felek között.

Az ÁSZF a Felek között létrejövő, az szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja, és magára érvényesnek veszi a MARKOSI Egészségügyi Kft által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.
 

3. MARKOSI Egészségügyi Kft szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei

 • Online időpontfoglalás online szakorvosi konzultációra:

A MARKOSI Egészségügyi Kft lehetőséget biztosít online szakorvosi konzultációra történő online időpontfoglalásra a https://www.drmarko.hu/elojegyzes elérhetőségen. Az online konzultációhoz szükséges tárgyi feltételekről az időpontfoglalás biztosítását és az előleg befizetését követően tájékoztatja a Megrendelőt.

 

 • Online időpontfoglalás személyes szakorvosi konzultációra:

A MARKOSI Egészségügyi Kft lehetőséget biztosít személyes szakorvosi konzultációra történő online időpontfoglalásra a https://www.drmarko.hu/elojegyzes elérhetőségen.

 

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások:

 

Online ügyintézés. A MARKOSI Egészségügyi Kft a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Megrendelő köteles a weblapon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódni. A MARKOSI Egészségügyi Kft weblapján leadott megrendeléseket hitelesnek tekintjük. Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Tájékoztatás. A MARKOSI Egészségügyi Kft a megrendelési folyamat során és a szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Megrendelő teljes körű tájékoztatását. A Megrendelő részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó tájékoztató jellegű elektronikus üzeneteket küld megrendelő részére:

 

 • visszaigazoló e-mail, amely tartalmazza a megrendelő megrendeléskor megadott adatait, a megrendelt szolgáltatás nevét, árát, az utalási adatokat és a díjbekérőt
 • Az utalás beérkezését követő visszaigazoló e-mailt amely tartalmazza, a számla és a szolgáltatás elérhetőségét.

 

Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek.

 

Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy ezek pótlását az info@drmarko.hu e-mail címen kérheti.
 

4. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése

Megrendelő köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának átutalással történő kiegyenlítésére.

Szolgáltató az átutalásokat legkésőbb annak beérkezését követő 5 munkanapon belül érkezteti be (írja jóvá).

Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha Megrendelő ezen időszakon belülre foglalt időpont foglalási díjának elmaradásáért.

 

5. A Megrendelés lépései

Az megrendelő kiválasztja a vásárolni kívánt konzultációt, majd a rendelési folyamaton véglegesíti a megrendelését.

 

A megrendelés elküldését megelőzően a Megrendelőnek ezen a felületen a jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, majd pedig a „Az előjegyzés véglegesítése” gombra kattintva küldheti el a megrendelését.

 

A rendelés feladása tehát a „Az előjegyzés véglegesítése” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

A Megrendelő a „Kérjen visszahívást” gombra kattintva kérheti a Szolgáltató általi telefonos megkeresését. 

A „Kérjen visszahívást” gombra kattintva a következő adatok megadása szükséges:
-    vezetéknév
-    keresztnév
-    telefonszám

 

A fizetési kötelezettség teljesítése a következők szerint alakul:

 

Eljárás abban ez esetben, ha a Megrendelő a konzultációt megelőző több, mint 3 nappal vagy 3 nappal, de 22 óra előtt foglal időpontot:

Megrendelő a díjbekérőn feltüntetett időpontig köteles a konzultáció díját megfizetni, de nem később, mint a foglalás napján 23 óra 59 percig.

Amennyiben a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidő lejártáig a konzultáció díjának kiegyenlítése nem történik meg, a Szolgáltató dönthet időpontjának törléséről.

 

Eljárás abban ez esetben, ha a Megrendelő az előző pontban foglaltakat követően foglal időpontot:

Abban ez esetben, ha a Megrendelő a konzultációt megelőző 3. nap 22. óra után foglal időpontot, köteles a foglalást követő 2 órán belül a konzultáció díját kiegyenlíteni. Ennek elmaradása esetén az Szolgáltató dönthet időpontjának törléséről.

 

A konzultációs időpont előtt 3 órán belül nem lehet időpontot foglalni.

 

Időpont lemondása

A megbeszélt konzultáció díjmentes lemondására a tervezett időpontot megelőző nap 12 óráig van lehetőség kizárólag a szolgáltató által küldött emailben található linkre kattintva.

Bármilyen más csatornán történő lemondást szolgáltató nem fogad.

 • Abban az esetben, ha a lemondás a konzultációt a megelőző nap 12 óra előtt érkezik, szolgáltató a teljes vételárat visszatéríti.
 • Abban az esetben, ha az időpont a konzultációt megelőző nap 12 óra után, de az időpont előtt kerül lemondásra, a szolgáltató jogosult a tervezett díj 60%-ának megfelelő díj felszámítására, amely összeg nem lehet több, mint 18 000,- Ft.
 • A konzultációs díj fizetésének elmaradása nem jelenti a foglalt időpont lemondását. Amennyiben a Megrendelő nem kíván megjelenni az általa foglalt időpontban, azt minden esetben köteles lemondani, melyet a visszaigazoló emailben található linkre kattintva tehet meg. 
 • A konzultációs időpont lemondásának elmaradása esetén Szolgáltató a konzultációs díj 100%-ának megfelelő összeg felszámítására jogosult.

 

6. Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a vásárlás során megadott e-mail címre felek jogviszonyában bekövetkezett változásokról.  Megrendelő jogosult a fent megadott e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

 

7. Szolgáltató kötelezettségei

A MARKOSI Egészségügyi Kft garantálja, hogy a szolgáltatások megrendeléskori árát a szerződő féllel szemben nem változtatja meg a szerződéses időszakban (fizetés és konzultáció közötti időszakban). Az online vásárolt (weblapon keresztül leadott megrendeléshez tartozó) előfizetések és tanfolyamok árának megváltozása esetén a vásárlóra a megrendelés pillanatában aktuális ár vonatkozik, amennyiben annak ellenértékét átutalásos fizetési mód esetén, a díjbekérőn meghatározott határidőig megfizeti.


A Szolgáltató felel a szolgáltatás adott időpontban történő igénybevehetőségéért.

 

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Megrendelő által igényelt konzultáció felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

A Szolgáltató köteles a felmerülő hibákat lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Megrendelőt értesíteni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a megrendeléskor megadott adatok a valóságnak nem felelnek, meg a szolgáltatást felfüggessze. Megrendelő e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Megrendelőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerinti adatokat, az ott meghatározott módon és céllal kezeli.

 

8. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

 • nem természetes személy Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével;

 • természetesen személy Megrendelő halálával;

 • felek közös megegyezésével,

 • Megrendelő elállásával

 A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

 

Elállási/Felmondási jog

 

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a konzultációt nem nyitotta az megrendelő. Ezt követően a vásárlástól való elállásra nem jogosult.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. (1) a) alapján:


29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

Fentiekre tekintettel Megrendelő nyilatkozik, hogy Szolgáltató kifejezett beleegyezésével kezdte meg a szolgáltatás nyújtását és tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével (online, vagy személyes konzultáció megkezdése) a  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ szerinti elállási jogát elveszíti.

A Szolgáltató, illetve az Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.


A Szolgáltató, illetve az Megrendelő az azonnali hatályú felmondására vonatkozó - jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti elállási nyilatkozat c. dokumentum alkalmazásával - nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve az Megrendelő postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

 

9. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. Megrendelő a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

 

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a https://www.drmarko.hu/ oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

 

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.


Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a https://www.drmarko.hu/ oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

 

10. Jogviták rendezése 

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az
 

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára.
 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 • Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 • Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Megnevezés: 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében: 


 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 • Vásárló Bírósági eljárás kezdeményezése.


1. számú melléklet: Elállási Nyilatkozat

 

Címzett:

MARKOSI Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hajdúböszörmény,
Téglási utca 60/a.
4220


 

Elállási Nyilatkozat


 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződés megnevezése: Megbízási szerződés orvosi konzultáció vonatkozásában

 

Szolgáltatás pontos megjelölése:

 

Szerződéskötés időpontja:

 

A fogyasztó neve:

 

A fogyasztó címe:

 

Vételár visszatérítését a következő bankszámlára kérem:

 

Bank Neve:

 

Bankszámla jogosultja:

 

Bakszámla száma:


 


 

Kelt:

 

 

 

Fogyasztó aláírása